Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompensasjonsordning 2021

Årets kompensasjonsordning for frivilligheten er klar. Søknadsfrist 15. september 2021.

Kompensasjonsordningen for 2021 er nå klar. Det kan søkes om tilskudd for perioden 1. januar til og med 31. august 2021. Søknadsfristen er 15. september! 

Les mer om ordningen og søk om tilskudd her!

 

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med Covid-19. Ordningen er således endret fra en ren kompensasjonsordning til en tilskuddsordning som også dekker merkostnader ved gjennomføring av arrangement og aktiviteter.

Det kan søkes om:


Merkostnader:

 • Dere kan søke om støtte til merkostnader til smitteverntilpassinger på grunn av covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr,  kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokaler eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper.  Har organisasjonen hatt merkostnader knyttet til andre aktørers arrangementer og aktiviteter så kan det også søkes om støtte til dette (deltakelse på bortekamper etc.).
 • Dere kan også søke om støtte til kostnader dere har hatt fordi dere har utviklet eller tilpasset aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene.  Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.


Mindreinntekter fra arrangement:

 • Dere kan søke om tilskudd dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn budsjettert med på grunn av covid-19.  Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Dersom dere har mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis gjennomført arrangement kan dere søke om dere har mindre i inntekter enn dere budsjetterte med.
 • Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.


Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter: 

 • Spesifisert aktivitet er tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg.  Dere kan søke dersom dere hatt helt eller delvis stengt i perioden.
 • Dere kan søke om tilskudd til tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Det gis ikke tilskudd til

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Aktiviteter/arrangementer som er eller kan bli dekket av organisasjonens forsikringsordning, avtaler mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen knyttet til covid-19-utbruddet.
 • Aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

 

NB! Det er ikke lenger en minstegrense på kr 25 000.

Se ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.