Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Korona-info

Foto: CDC

Oppdatert 24. september. De fleste koronarestriksjoner oppheves fra lørdag 25. september kl. 16.

Sist endret: 24. september

Norge går over til en normal hverdag fra og med lørdag 25. september kl. 16. Det medfører blant annet at:

 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere.
 • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves.

 

For DFS aktiviteter betyr dette at egne koronavettregler utgår fra samme tidspunkt. Vi anbefaler at skytterlagene fortsatt har desinfeksjon tilgjengelig under arrangementer og trening. De som ønsker kan fortsatt bruke egen underlagsmatte fram til nyttår, men det er ikke lenger krav om dette. 

Generelt gjelder fortsatt:

 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.


Mer informasjon på regjeringens hjemmeside.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 


Kompensasjonsordning

Lotteritilsynet har oppdatert informasjon om ny tilskuddsordning for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfrist 15. november 2021. 

Viktig informasjon fra myndighetene:

 • Regionale/kommunale bestemmelser kan bli endret på kort varsel, og det er viktig å holde seg godt oppdatert på disse.
 • For informasjon om koronaviruset se: Helsenorge.no
 • For generelle anbefalinger fra FHI se: Folkehelseinstituttets anbefalinger 

 


5. Endringslogg:

24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag fra og med lørdag 25. september kl. 16. Det medfører blant annet at:

 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere.
 • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves.
 • DFS egne koronavettregler går ut. 

 

21.06.2021

 • Voksne kan delta på arrangementer på tvers av regioner der smittetrykket er lavt, såfremt man kan holde minst 1 meter avstand under arrangementet. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser.
 • Alle aldersgrupper kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 40 personer, og innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand. Det bør til ebån hver tid være minst 2 meter avstand mellom gruppene.


26.05.2021

De nasjonale reglene og anbefalingene endres fra og med 27. mai med følgende som er relevant for DFS aktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på stevner og aktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs konkurranser som samler deltakere fra samme landsdelskrets, med maks 200 deltakere (regelen er som før).
 • Barn og unge kan delta på innendørs konkurranser som samler maks 100 deltakere fra samme kommune.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet (trening og konkurranser) utendørs i grupper på inntil 30 personer, og innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand.
 • Voksne kan delta på utendørs konkurranser som samler maks 200 deltakere fra samme kommune, innendørs maks 50 deltakere.
 • Ny kompensasjonsordning


16.04.2021

De nasjonale koronavettreglene oppdatert med følgende:

 • Avstandskravet endres fra 2 til 1 meter utenfor standplass.
  • Barn og unge under 20 år bør ha 1 meter (altså 1,6 meter standplassbredde) mellom seg på standplass, ref. pkt. 1.6.1.
 • Det anbefales å avlyse alle arrangementer (kurs, samlinger og konkurranser) som samler deltakere fra flere kommuner.
  • Med unntak for: Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs konkurranser som samler deltakere fra samme landsdelskrets.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs (trening og konkurranser) med maks 10 deltakere fra samme kommune så lenge de holder minst én meter avstand.
 • Voksne kan delta på utendørs konkurranser som samler maks 200 deltakere fra samme kommune.
 • Informasjon om ny kompensasjonsordning

 

15.04.2021

Oppdatert med varsel om at det kommer lettelser fra og med 16. april.  

26.03.2021
De nasjonale koronavettreglene er oppdatert med følgende:

 • Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand også på standplass under treninger (se pkt. 1.8.2).   
 • Forbud mot arrangementer og organisert trening for voksne innendørs.
 • Det anbefales at arrangementer for voksne utendørs utsettes eller avlyses.
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand (se pkt 1.8.1).
 • Presisering om at det på standplass under skyting er tilstrekkelig med 1 meter avstand, men at det skal være minst 2 meter avstand mellom personer alle andre steder. 
 • Regler vedr. konkurranser for barn og unge under 20 år videreføres (se pkt 1.7).

25.03.2021
Koronavettreglene er oppdatert med følgende:

 • Forbud mot arrangenter for voksne (herunder stevner).
 • Krav om 2 meter avstand mellom alle.

24.03.2021
Varsel om at smittevernreglene blir strengere fra 25.3.2021 med blant annet krav om 2 meter avstand mellom personer. 

10.03.2021
Voksne kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme kommune. Det vil si at f.eks. lagsmesterskap felt, trening og oppskyting til skyteprøven kan gjennomføres. Dette forutsetter at det ikke er innført strengere tiltak lokalt.

25.02.2021
Det er lagt til en presisering om at det ved konkurranser for barn og ungdom under 20 år så kan det delta skyttere fra samme landsdelskrets for stevner utendørs (f.eks. feltstevner), mens det ved konkurranser innendørs kun kan delta skyttere fra samme kommune. Dette er nå presisert i den nasjonale smittevernveilederen for idretten (Smittevern for idrett) 

23.02.2021:
Nasjonal veileder smittevern for idrett er oppdatert med at barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer, nye regler for antall til stede, samt presiseringer av hvem som skal regnes med i antallet.

19.02.2021:
Regjeringen åpner for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel skyting, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskrets (fylker) eller regionen (for DFS kan landsdelkretsen defineres som region). Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. 

10.02.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene ut februar. Mange kommuner har satt i gang svært strenge smitteverntiltak etter å ha oppdaget utbrudd av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Hovedregelen er at dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges. Enkelte kommuner kan også ha lempet litt på tiltakene, i så fall kan lokale regler følges.

30.01.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene fra 18. januar fram til midten av februar. NB! Merk at noen kommuner, spesielt i det sentrale østlandsområdet, fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale reglene. I flere av disse kommunene tillates ikke organisert aktivitet. 

21.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 

18.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organiserte fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Stevner kan inntil videre ikke arrangeres. Vi venter på en avklaring om utendørsstevner (feltskyting) fortsatt kan arrangeres på lokalt nivå.

03.01.2021:
Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 19. januar. Fram til og med 19. januar gjelder avstand på minst 1 meter mellom alle unntatt husstandsmedlemmer for utendørs aktiviteter. 

18.12.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 141/2020. Retningslinjene for stevner videreføres til 31. januar 2021. Årsmøter, ombudsmøter o.l. kan gjennomføres i hht. nasjonale og lokale retningslinjer, og tas ut av koronavettreglene. Ombudsmøter kan gjennomføres med en representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.

28.11.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 114/2020. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

06.11.2020
Oppdatert iht. til nye nasjonale regler og etter Norges Skytterstyres vedtak i 113/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omhandler begrensning i aktivetet utover lagsplan, antall pr. arrangement, føringer for gjennomføring av årsmøter og ombudsmøter mm. 

31.10.2020
Oppdatert info om ny kompensasjonsordning. Til info for de mange som spør er DFS koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjene, men det er mange kommuner som har innført strengere regler. Dersom de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.