Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Digitalisering av våpensøknader

Stortinget ber regjeringen om en plan for digitalisering av søknad om tillatelse til våpenerverv, senest i revidert statsbudsjett for 2021.

Nylig fremmet flertallet i justiskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, et forslag for Stortinget, som ble vedtatt.

Stortingets vedtak er ordrett slik:

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om digitalisering av søknad om tillatelse for samt lagerføring og innførsel av våpen, herunder en konkret fremdriftsplan for prosjektet, senest i revidert statsbudsjett for 2021.

 

Stått på agendaen

Dagens papirbaserte system er både gammeldags og tungvint, og saksbehandlingstida er lang. Mange opplever nå å måtte vente opptil et halvt år på å få innvilget av en våpensøknad. Samtidig har digitalisering av våpensøknader stått på agendaen i flere år, men det har vært liten framdrift. 

Etter initiativ fra DFS og flere andre organisasjoner har justiskomiteen tatt opp dette spørsmålet. I sin uttalelse sier justiskomiteen blant annet:

Komiteen viser til at hovedtyngden av søkere som ønsker befatning med skytevåpen, er jegere, konkurranseskyttere, skytterlag, samlere og forhandlere. Komiteen merker seg at til tross for at samfunnet ellers i stor grad er digitalisert i 2021, er det fortsatt kun mulig å søke om våpentillatelse ved å fylle ut et fysisk skjema på gjennomslagsark som sendes i posten og behandles manuelt av politiet.

Komiteen merker seg videre at det vises til «Konseptutredning av våpenforvaltning i politiet» fra juli 2018, der digitalisering av våpenforvaltningen blir pekt på som ett av to hovedtiltak som utredes for å kunne forbedre dagens våpenforvaltning. Rapporten peker på at dagens system har manuelle og tungvinte saksbehandlingsrutiner, lang saksbehandlingstid og lav publikumstilfredshet. Videre pekes våpensøknadsprosessen på som den prosessen det vil gi høyest gevinst å digitalisere, og det pekes på at dette vil gi betydelig økonomisk gevinst og øke tilgjengeligheten for publikum. Komiteen viser videre til at digitalisering vil gi betydelig økonomisk innsparing som følge av spart tid i politiet, samtidig som den samfunnsøkonomiske gevinsten er høy.