Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Generelle medlemsvilkår

 
 
 

Generelle medlemsvilkår for Det frivillige Skyttervesen

Våre personvernregler finner dere på:

https://dfs.no/info/article/personvern-i-dfs-1632223081


 
Generelle medlemsvilkår for medlemskap i skytterlag tilsluttet Det frivillige Skyttervesen (DFS) framgår av Standardlover for skytterlagene (Skytterboka kapittel 1.600). Her refereres paragrafene som spesifikt gjelder medlemskapet.  

Skytterlagene fastsetter selv medlemskontingent for medlemskapet. Dette må den enkelte undersøke med skytterlaget som man ønsker å melde seg inn i. Skytterlaget kan også ha lokale suppleringer av medlemsvilkårene.  

DFS og skytterlaget kan sende ut informasjon til det enkelte medlem på epost/SMS. Dette gjelder også informasjon fra samarbeidspartnere.
 
Grunnreglenes § 1-4 som det refereres til i § 6.2 fastsetter vilkår for medlemskap: Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag. Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer.
 
Kommentar
Medlemmer i skytterlag med midlertidig (under 18 år) eller permanent oppholdstillatelse (18 år og eldre), gis de samme rettigheter og betingelser i forbindelse med deltakelse i stevner og mesterskap som norske statsborgere.
 
 
§ 6-2
Alle som fyller vilkårene i § 1-4 kan bli medlemmer av skytterlaget. Skytterlagets styre avgjør medlemsopptak og kan bestemme at nye medlemmer før opptak må underskrive på det søknadsformular som Det frivillige Skyttervesen til enhver tid fastsetter. For å oppnå forslags- og stemmerett på lagets årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst to måneder og ha betalt forfalt medlemskontingent. På ekstraordinært årsmøte har de medlemmer stemmerett som ville hatt stemmerett på siste ordinære årsmøte samt de som etter dette tidspunkt har vært medlemmer i minst to måneder. Medlem må rette seg etter denne lov og de lover og bestemmelser som gjelder for Det frivillige Skyttervesen. Lagets styre kan utnevne æresmedlemmer. Disse betaler ikke kontingent, men har samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Kommentar
Så lenge man er norsk statsborger, støtter landets forsvar og "respekterer gjeldende lover og bestemmelser", har man i utgangspunktet krav på medlemskap. Som hovedregel bør medlemskap knyttes til det skytterlag som er nærmest hjemstedet. En praksis med søknadsskjema for nye medlemmer kan være begrunnet i ønsket om å understreke for nye medlemmer at de plikter å være lojale både mot forsvaret og mot skytterlaget og DFS.
Innfører man først en praksis med søknadsskjema, må denne gjelde alle nye medlemmer. Skytterlagets styre plikter å behandle alle medlemssøknader fortløpende. Det presiseres at kontingenten ikke behøver å være betalt to måneder før årsmøtet for de som allerede har vært medlemmer i to måneder.
 
 
§ 6-3
Forslag om straffereaksjoner, jfr. kapittel 15, herunder eksklusjon, fremmes av lagets styre og vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Avstemmingen skal være skriftlig. Berørte parter skal varsles i god tid og gis anledning til å legge frem sitt syn skriftlig. Skytterlagets årsmøte kan med alminnelig flertall omgjøre vedtak om straff.

Kommentar
Bestemmelsen slår fast at spørsmål om å ekskludere eller straffe medlemmer (eksempel irettesettelse eller suspensjon), kan avgjøres på det enkelte skytterlags årsmøte. Et skytterlagsstyre har ikke myndighet til å ilegge noen form for straff. Bestemmelsen inneholder viktige påminnelser om at et medlem som det er aktuelt å ekskludere eller på annen måte straffes, må få anledning til å bli hørt. Ellers risikerer man at vedtaket om straff kan bli kjent ugyldig på grunn av feil saksbehandling. Den som blir ekskludert av sitt skytterlag kan bringe saken inn for DFS’ appellutvalg etter reglene i kapittel 15 § 4.
 
 
§ 6-4
Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales etter opptak i laget og siden hvert år innen den frist skytterlaget fastsetter. Medlem som skylder kontingent for to år blir strøket av medlemslisten.

Kommentar
Selv om det står at man skal betale kontingent etter opptak i laget, hindrer det ikke at man betaler kontingent på forhånd, før styret har avgjort en medlemssøknad. I de aller fleste tilfellene vil en person som søker medlemskap i et skytterlag bli tatt opp som medlem siden medlemskap er åpent for praktisk talt alle norske borgere. Bestemmelsene siste ledd innebærer at den som ikke har betalt kontingent på to år betraktes å ha meldt seg ut av laget. Den som ønsker å bli medlem på nytt, må følge de prosedyrer som gjelder for dette i henhold til lagets vedtekter.
 
 
§ 6-5
Medlem som ønsker å gå ut av laget for å melde seg inn i et annet skytterlag, skal sende skriftlig melding om dette til styret og oppgi navnet på det nye laget.

Kommentar
Det er utformet et standardskjema for overgang fra et skytterlag til et annet. Dette fås på Skytterkontoret.
 
 
§ 6-6
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på dagsorden. Innkallingen sendes samtidig til samlaget. Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av lederen eller valgt ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grunnreglenes § 1-4 og denne lovs § 6-2. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter § 6-3, ved lovvedtak, sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges.

På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling:

a) Styrets årsberetninger
b) Reviderte regnskaper
c) Budsjett for kommende driftsår
d) Fastsettelse av årskontingent
e) Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, og varer til og med neste årsmøte
f) Innkomne saker
 
Kommentar
Reglene om årsmøte er viktige. Gyldigheten av vedtak på årsmøtet vil kunne avhenge av at disse regler er fulgt. Bestemmelsen om at årsmøtet skal holdes innen utgangen av november er likevel bare en ordensforskrift, og avholdelse av årsmøtet senere enn dette får ingen betydning for gyldigheten av årsmøtets vedtak. Selv om bestemmelsen definerer hvilke saker som skal behandles av årsmøtet, hindrer ikke det at årsmøtet (med 2/3 flertall), delegerer oppgavene med fastsettelse av f.eks. kontingent og budsjett til styret. Valg og regnskap er det bare årsmøtet som kan behandle.